Nadzór loterii promocyjnej / audioteksowej

Niezbędnym elementem każdej urządzanej loterii zarówno promocyjnej jak i audioteksowej jest zapewnienie przez organizatora jej nadzoru przez osobę/-y posiadające stosowne uprawnienia do nadzorowania określonego rodzaju loterii potwierdzone odpowiednim świadectwem zawodowym wydawanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z treścią art. 24. 1 ustawy o grach hazardowych nadzór loterii wykonywany jest przez osoby , które są obowiązane posiadać świadectwa zawodowe umożliwiające nadzorowanie przebiegu tych loterii. Nadzór loterii może obejmować takie czynności jak:

  • sprawowanie kontroli przebiegu loterii audioteksowej,
  • weryfikowanie prawidłowości zgłoszeń do loterii,
  • weryfikowanie prawidłowości przeprowadzania losowań nagród,
  • rozpatrywanie wpływających reklamacji z tytułu uczestnictwa w loterii,
  • udzielanie informacji na temat loterii i treści jej regulaminu uczestnikom loterii.

Posiadane świadectwo zawodowe, którego uzyskanie poprzedzone jest dwustopniowym egzaminem odbywanym w Ministerstwie Finansów potwierdza znajomość przepisów Ustawy oraz regulaminu loterii. Osoba uprawniona do nadzorowania loterii promocyjnej / audioteksowej stanowi gwarancję prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia i nadzoru loterii i pozwala w najlepszym stopniu uwzględnić zarówno interes organizatora loterii jak i uczestników loterii podczas jej przeprowadzania.

Świadectwo zawodowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ma nienaganną opinię;
  2. posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które się ubiega;
  3. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem zawodowym.

Świadectwo zawodowe wydaje się na okres 3 lat. Egzamin zawodowy polega na sprawdzeniu znajomości przepisów o grach hazardowych, w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska.

Osoba sprawująca nadzór loterii może być osobą zatrudnioną przez organizatora loterii na podstawie umowy o pracę, jak również osobą której powierzono nadzór loterii na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kwestia ta poruszana była również w interpretacjach indywidualnych izb skarbowych, w których uznano że przepisy prawa obowiązujące w zakresie gier hazardowych nie nakładają na osoby sprawujące nadzór loterii obowiązku pozostawania w stosunku pracy z organizatorem loterii. Mogą więc one wykonywać swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia, umowa o dzieło czy też umowa o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 KC. Dopuszczalne są również inne umowy o zbliżonym charakterze do wyżej wymienionych.

 

Dr Artur Muranowicz posiada powyższe uprawnienia tj. świadectwa zawodowe Ministra Finansów uprawniające do nadzoru zarówno loterii promocyjnych jak i loterii audioteksowych. Podczas swojej pracy w Ministerstwie Finansów dr Artur Muranowicz wielokrotnie prowadził egzaminy zawodowe w imieniu Ministra Finansów jako członek lub przewodniczący komisji egzaminacyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Muranowicz
NIP 522-000-89-28

ul. Leżajska 3/21
02-155 Warszawa

tel./fax: +48 22 846 47 14
tel. kom. +48 500 48 03 03
e-mail:
artur.muranowicz@kancelariamuranowicz.pl