Regulamin loterii promocyjnej / audioteksowej

 

Regulamin loterii stanowi niezbędny załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii. Zgodnie z treścią art. 60. 1 Ustawy podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry.

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej powinien określać:

 1. nazwę loterii;
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. zasady prowadzenia loterii;
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 6. czas trwania loterii;
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 9. sposób i termin ogłaszania wyników;
 10. miejsce i termin wydawania wygranych;
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 12. wartość puli nagród;
 13. w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Regulamin loterii zatwierdzony przez stosowny organ w drodze administracyjnej nie może być następnie zmieniony bez ponownego zatwierdzenia jego zmian w takim samym trybie.

Organizator loterii jest obowiązany zapewnić uczestnikom loterii możliwość zapoznania się z regulaminem loterii.

Treść regulaminu loterii oprócz opisanych powyżej elementów wynikających z treści Ustawy oraz aktów wykonawczych do niej powinna uwzględniać ponadto inne regulacje prawne – odpowiednio w zakresie ochrony danych osobowych czy też w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. Do czasu ukształtowania się linii orzeczniczej istotnym elementem regulaminu loterii zarówno promocyjnej jak i audioteksowej było też uniknięcie umieszczenia w jego treści tzw. niedozwolonych klauzul umownych – klauzul abuzywnych, które mogą naruszać interesy uczestników loterii. Obecnie orzecznictwo sądów uznaje że regulamin loterii urządzanej na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych nie podlega kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. W opinii sądów zatwierdzenie regulaminu takiej loterii odbywa się w drodze wydania decyzji administracyjnej, a sam regulamin należy uznać za szczególny typ umowy pomiędzy organizatorem loterii a uczestnikiem regulowany za pomocą przepisów prawa o charakterze lex specialis, w odrębny niż w zawarty w KC sposób regulujący kwestie reklamacji uczestników oraz regulaminu jako szczególnego wzorca umownego.

Z uwagi na te właśnie szczególne przepisy prawne wyłączone jest stosowanie do postanowień regulaminu zatwierdzonego decyzją administracyjną przepisów kodeksu cywilnego w zakresie klauzul abuzywnych, bowiem stanowiłoby to dopuszczenie możliwości badania decyzji administracyjnych przez sądy powszechne.

 

Dr Artur Muranowicz jest autorem kilkuset projektów regulaminów loterii zarówno promocyjnych jak i audioteksowych wykorzystanych przy urządzaniu loterii oraz konsultował wiele takich projektów dla takich klientów jak kancelarie prawne, agencje reklamowe czy duże podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w szerokim zakresie.

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Muranowicz
NIP 522-000-89-28

ul. Leżajska 3/21
02-155 Warszawa

tel./fax: +48 22 846 47 14
tel. kom. +48 500 48 03 03
e-mail:
artur.muranowicz@kancelariamuranowicz.pl